Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 31 октомври 2018
ПроКредит банка АД Скопје - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето