Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 30 декември 2021
7-ми Ноември АД Гевгелија - Други промени во работењето
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето