Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 29 јуни 2022
Печатница 11 Октомври АД Прилеп - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa.