Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 29 јуни 2022
Гевгелија турист АД Гевгелија - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор