Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 28 јуни 2019
Градежен Институт „Македонија“ А.Д. Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор