Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 28 април 2021
ВФП фонд менаџмент АД СКОПЈЕ - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор