Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 28 декември 2018
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa