Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 26 септември 2019
АД за изг. и стопан. со стан. и дел. прос. на РМ Скопје - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор