Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 26 јуни 2019
Фабрика за квасец и алкохол АД Битола - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор