Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 26 октомври 2021
Малопродажба со угостителство АД Струмица - Други промени во работењето
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето