Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 25 септември 2019
Фортис Про АД Скопје - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор