Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 25 март 2019
Осигурително Брокерско друштво Петрол-Оил Брокер АД Скопје - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa