Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 25 ноември 2022
ФК Шкупи - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.