Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 25 јануари 2019
Микросам АД Прилеп - Статусни промени на друштвото
Согласно член 166-б , точка 1 алинеа 3 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните статусни измени на друштвото