Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 24 септември 2018
Империјал Табако АД Валандово - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор