Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 24 јуни 2019
ОБД ВИА- Брокер АД Глумово Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор