Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 24 февруари 2020
М-НАВ АД Скопје - Други промени во работењето
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето