Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 24 јануари 2019
Државна лотарија на Македонија АД Скопје - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето