Објави од друштва на Слободен пазар
вторник, 23 јуни 2020
АСУЦ Брокер АД Скопје - Статусни промени на друштвото
Согласно член 166-б , точка 1 алинеа 3 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните статусни измени на друштвото