Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 22 мај 2019
Палтекс АД Делчево - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор