Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 20 август 2021
ПАЛПЛАСТ - ПРО АД Куманово - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa.