Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 20 декември 2019
Градски Енергетски Системи - Нова емисија на Хартии од вредност
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 5 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме податоците за новата емисија на хартии од вредност