Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 18 март 2019
Текстил АД Скопје - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa. Финансиски податоци за Текстил АД Скопје за период 01.01.2018 до 31.12.2018 година. 1. Остварен приход -119.722.810,00 денари 2. Добивка од редовно работење – 1.272.472,00 денари 3. Добивка за финансова година – 1.010.368,00 денари 4. Добивка по акција – 57,70 денари 5. Исплатена дивидена по акција - 287,90 денари 6. Нето готовински тек – 1.446.310,00 денари