Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 17 јули 2020
Железник АД Демир Хисар - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор