Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 17 април 2019
ДПТУ Винербергер Виница - Други промени во работењето
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето