Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 17 февруари 2020
МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa.