Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 16 ноември 2018
КБ Прво Пензиско Друштво - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 6 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во работењето