Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 15 јуни 2022
Електрани на Северна Македонија АД Скопје - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во органите на управување и раководење