Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 14 декември 2022
АД за стопа. со дел. прос. во државна сопст. - Скопје - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор.