Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 14 октомври 2020
Коста Абраш АД Охрид - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa.