Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 13 септември 2019
ВСЦ Тодор Велков Куманово - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa