Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 13 август 2018
Алајанс Уан Македонија АД Кавадарци - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор