Објави од друштва на Слободен пазар
среда, 13 јануари 2021
СН Осигурителен брокер АД Битола - Нова емисија на Хартии од вредност
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 5 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме податоците за новата емисија на хартии од вредност