Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 12 јули 2019
Стоби модна конфекција АД Велес - Ревидирани финансиски извештаи
Согласно член 166-б , точка 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме ревидираните финансиски извештаи и мислењето од овластен ревизор