Објави од друштва на Слободен пазар
понеделник, 11 мај 2020
Кара АД Скопје - Статусни промени на друштвото
Согласно член 166-б , точка 1 алинеа 3 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните статусни измени на друштвото