Објави од друштва на Слободен пазар
четврток, 11 февруари 2021
Јавор консалтинг АД Битола - Промени во органите на управување и раководење
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 4 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме следните промени во органите на управување и раководење