Објави од друштва на Слободен пазар
петок, 01 март 2019
Вардар АД с. Брвеница - Податоци од финансиски извештаи и дивиденда
Согласно член 166-б , точка 1, алинеја 1 од Законот за Хартии од вредност ги објавуваме финансиските податоци и податоци за дивидендатa